Dompoisk.com
 

Объявления Статьи Новости
Поисковик
Тип
Область:
Город:
Поселок/район:
Цена от
до  
Только с фото
Продажа
Аренда
Обмен

Квартиры по областям
Авторизация
  Регистрация
Забыли пароль?

Квартиры без посредников в Киеве долгосрочно

Продажа квартир Киев без посредников! Квартиры в аренду посуточно от хозяев в Киеве, киевской области и других регионах Украины.

Доска бесплатных объявлений по недвижимости

Ежедневно пополняемая база бесплатных объявлений со всех регионов Украины, недвижимость Киева и Киевской области. Вы можете снять квартиру без посредников в Киеве долгосрочно и дешево.

Недвижимость, квартиры от хозяев в Киеве на доске объявлений DOMPOISK.COM!

Недвижимость в Ирпене


Примірний зразок: договір суперфіційЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Державного комітету

України із земельних ресурсів

_________________________

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР

купівлі-продажу права користування чужою земельною

ділянкою для забудови (суперфіцій)

Замовник аукціону ______________________________________________________________,

(орган місцевого самоврядування, орган виконавчої влади)

Продавець, в особі __________________________________________________,що діє на підставі

(прізвище, ім’я, по батькові)

___________________________________________________________________, з однієї сторони

та переможець аукціону ___________________, Покупець, в особі ________________________, що діє на підставі _____________________, з іншої сторони, далі Сторони, уклали цей Договір купівлі-продажу права права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. На умовах цього Договору Продавець зобов’язується передати Покупцю як переможцю земельних торгів згідно з протоколом про результати проведення аукціону від __________________ № __ право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), визначеної пунктом 1.2 цього Договору, та укласти з ним договір про надання права користування земельною ділянкою для забудови, а Покупець зобов’язується прийняти це право та оплатити його вартість.

1.2. Земельна ділянка, визначена органом місцевого самоврядування (органом державної влади) рішенням про затвердження переліку земельних ділянок для продажу на земельних торгах, право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) на яку передається за цим Договором за результатами проведення аукціону (протоколу), характеризується такими ознаками:

- місце розташування земельної ділянки _________________________________________;

- площа земельної ділянки ____________________________________________________;

- цільове (функціональне) призначення земельної ділянки _________________________;

- категорія земельної ділянки __________________________________________________;

- строк користування ________________________________________________ ________;

- обмеження і обтяження щодо використання земельної ділянки ____________________;

- розмір плати за користування _____ ___________________________________________;

- кадастровий номер земельної ділянки _________________________________________.

1.3. Згідно з протоколом про результати проведення аукціону від __.__.__ № __ остаточна ціна продажу права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), зазначеної у пункті 1.2. цього Договору, становить: ____________________(________________) грн. ____ коп.

1.4. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) на цю земельну ділянку переходить Покупцю у відповідності до норм земельного законодавства, а саме після укладення цього Договору, сплати вартості права оренди на земельну ділянку, укладення договору про надання права користування земельною ділянкою для забудови та його державної реєстрації.

1.5. Після виконання Покупцем зобов’язань за цим Договором Сторони зобов’язані у 5 денний строк укласти договір про надання права користування земельною ділянкою для забудови. Укладення договору про надання права користування земельною ділянкою для забудови здійснюється відповідно до Цивільного кодексу України з урахуванням вимог Земельного кодексу України.

1.6. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), придбане за цим Договором, не підлягає відчуженню третім особам.

1.7. Цей Договір підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню.

2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Переможець аукціону зобов’язаний протягом 10 календарних днів з моменту підписання протоколу аукціону на підставі цього Договору сплатити суму, зазначену у пункті 1.3 цього Договору, за придбане право користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) на рахунок, відкритий у територіальному органі Державного казначейства України ____________________________________________________________________________________.

2.2. Сума гарантійного внеску Покупця вважається виконанням ним зобов’язань за цим Договором.

2.3. У разі невиконання Покупцем вимог пункту 2.1 цього Договору гарантійний внесок йому не повертається.

2.4. Реєстраційний внесок за участь в аукціоні Покупцю не повертається і не вважається як виконання ним зобов’язань за цим Договором.

3. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. ПРОДАВЕЦЬ гарантує, що земельна ділянка знаходиться у державній власності і він наділений повноваженнями щодо розпорядження цією земельною ділянкою.

3.1.1. Умови цього Договору не порушують вимоги чинного законодавства України.

3.1.2.Умови продажу, оголошені перед проведенням аукціону, при укладенні Договору купівлі-продажу, зміні не підлягають.

3.2. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язаний:

3.2.1. Укласти з Покупцем договір про надання права користування земельною ділянкою для забудови, право користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) на яку придбане Покупцем, та передати Покупцеві у встановленому законом порядку земельну ділянку в користування в термін, встановлений цим Договором;

3.2.2. Забезпечити відповідно до закону права третіх осіб на земельну ділянку, що перебуває в користуванні для забудови;

3.2.3. Не втручатися в господарську діяльність орендаря і не створювати йому будь-яких перешкод при виконанні умов цього Договору.

3.3. ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний:

3.3.1. Сплатити вартість права права користування земельною ділянкою для забудови у розмірі та на умовах, встановлених цим Договором;

3.4. Покупець має право вимагати:

3.4.1. Укладення договору про надання права користування земельною ділянкою для забудови у встановлений цим Договором термін;

3.4.2. Усунення недоліків, що можуть виникнути в процесі укладення договору про надання права користування земельною ділянкою для забудови за рахунок Продавця.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавством України.

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Усі спори, що виникають при виконанні умов цього Договору або у зв’язку з роз’ясненнями розділів Договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення домовленості спір вирішується відповідно до чинного законодавства України.

6. УМОВИ ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Сторони домовляються про таке:

6.1.1. Зміна умов Договору можлива за взаємною згодою Сторін;

6.1.2. Договір втрачає силу в разі його припинення або розірвання у встановленому чинним законодавством порядку.

6.2. Причинами розірвання цього Договору є:

6.2.1. Взаємна згода Сторін.

6.2.2. Відмова від сплати або несвоєчасна оплата вартості права права користування земельною ділянкою для забудови;

6.2.3. Відмова від підписання договору про надання права користування земельною ділянкою для забудови та прийняття земельної ділянки.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за Договором, якщо це відбулося за обставин, які виникли після укладення Договору внаслідок невідворотних дій надзвичайного характеру, якщо Сторона не могла передбачити, ні попередити відповідними заходами (повінь, пожежа, землетрус, осідання ґрунту та інші явища природи, а також війна або військові дії), які призвели до неможливості виконання цього Договору. Ризик випадкової загибелі несе власник майна.

8. ОСОБЛИВІ УМОВИ

8.1. Невід’ємною частиною цього Договору є копія рішення органу місцевого самоврядування (органу державної влади) про затвердження переліку земельних ділянок для продажу на земельних торгах та завірена виконавцем копія протоколу про результати проведення аукціону.

8.2. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу, якщо вони викладені у такій самій формі, як цей Договір.

8.3. Усі витрати, пов’язані з укладенням договору про надання права користування земельною ділянкою для забудови та реєстрацією цих прав, сплачує ПОКУПЕЦЬ.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту укладення договору про надання права користування земельною ділянкою для забудови між Продавцем та Покупцем.

9.2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його неналежне виконання.

9.3. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

9.4. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані з укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушенням Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України.

9.5. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Продавець

Найменування: _____________________________________

(прізвище, імя, по батькові)

Місцезнаходження: _____________________________________

(місце проживання)

_____________________________________

Підписи

продавець

_________ ______________/__________/

м. п.

Покупець

Найменування: _____________________________________

(прізвище, імя, по батькові)

Місцезнаходження: _____________________________________

(місце проживання)

______________________________

Документ можна завантажити тут


Нет комментариев...

Добавьте комментарий

Ваше Имя:


Текст комментария:


обновить
картинку

Введите проверочный код:

Last-Modified: Wed, 22 May 2019 05:59:33 GMT